image
image
image
درباره ما

پیشگامان

شرکت پیشگامان به دنبال مردمی سازی زیست بوم دانش بنیان و تجاری سازی طرح ها و محصولات و هچنین بسیج بازیگران این زیست بوم هست. بنابراین – تمامی اقدامات، حمایت ها و سرمایه گذاری های این شرکت در مسیر مردمی سازی این زیست بوم است و تا حد امکان تصدی گری نخواهد کرد.
ما به دنبال تحقق عدالت در زیست بوم تجاری سازی هستیم؛ بنابراین – توان جغرافیایی زیست بوم نوآفرینی و کارآفرینی از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک ومناطق روستایی را برقرار خواهيم كرد – به عنوان معین فناوری در کنارمجموعه های حاکمیتی معین اقتصادي مناطق محروم)، نقش آفرینی خواهیم کرد؛ – سازوکارهای تامین مالی، توانمندسازی و حمایتی از انواع مجموعه های دانش بنیان و فناور و نوآور را متنوع خواهیم ساخت.
روش کار

فرایند کاری ما

image

ایجاد ایده

image

طرح ریزی

image

اجرا

image

تحویل

تماس با ما

درخواست مشاوره رایگان