تهیه پلیمرهای وینیل استات و وینیل الکل

اولین‌ بار در سال ١٩١٢ دانشمند آلمانی‌ به‌ نام کلاته‌ (Klatte) موفق‌ به‌ ساخت‌ وینیل‌ استات و در سال ١٩١٧ با همکاري رولت‌ (Rollette) موفق‌ به‌ تهیه‌ پلی‌ وینیل‌ اسـتات (Poly Vinyl Acetate) شـد. این‌ پلیمر در سـال ١٩٢٠ به‌ میزان تجاري تهیه‌ و به‌ بازار عرضـه‌ شـد. براي تهیه‌ پلی‌ وینیل‌ اسـتات (PVA) نیاز به‌ وینیل‌ اسـتات می‌ باشـد. وینیل‌ اسـتات را می‌ توان از ترکیب‌ اتیلن‌ و اسید استیک‌ و یا از طریق‌ اکسیداسیون اتیلن‌ به‌ دست‌ آورد.

اهمیت و ضرورت موضوع

پلی وینیل استات polyvinyl acetate (به اختصار PVAc )یکی از پلیمرهای بسیار مهم در صنایعی مانند تولید چسب،رنگ،آدامس و غیره است که از پلیمریزاسیون مونومرهای وینیل استات حاصل می شود.

شرح کلی مسئله

از نگاه صـنعتی‌ پلیمر شـدن تعلیقی‌ وینیل‌ اسـتات براي تولید گرانول پلی‌ وینیل‌ اسـتات بالاترین‌ اهمیت‌ را دارد. اغلب‌ این‌ گرانول ها به‌ پلی‌ وینیل‌ الکل‌ با تنوع درجه‌ آبکافت‌ و با وزن مولکولی‌ متفاوت تبدیل‌ می‌ گردند. در مقیاس آزمایشـگاهی‌ کوپلیمر شـدن وینیل‌ اسـتات با منومرهاي دیگر شـاید با توجه‌ به‌ راحتی‌ عمل‌ و راحتی‌ به‌ وجود آوردن محیط‌ تعلیقی‌ مناسـب‌ مزیت‌ داشـته‌ باشـد. پلیمر شـدن صـنعتی‌ امولسـیونی‌ به‌ صـورت همو یا کوپلیمر شـدن از اهمیت‌ فراوانی‌ برخوردار اسـت‌ علی‌ الخصـوص در توسـعه‌ چسـب‌ ها، رنگ‌ ها، پوشـش‌ دهی‌ کاغذ و تکمیل‌ در نسـاجی‌. اگرچه‌ حدود یک‌ سـوم از منومر وینیل‌ اسـتات براي تولید لاتکس‌ ها به‌ صـورت رنگ‌ ها وچسـب‌ ها مورد اسـتفاده قرار می‌ گیرد اطلاعات منتشـره در خصـوص پلیمر شـدن امولسـیونی‌ وینیل‌ اسـتات محدود می‌ باشـد. پلیمر شـدن امولسـیونی‌ وینیل‌ اسـتات شـاید در میان روش هاي پلیمر شـدن با توجه‌ به‌ اینکه‌ لاتکس‌ هاي واقعی‌ با سـطح‌ فعالهاي آنیونی‌ و یا کاتیونی‌ و یا سـطح‌ فعالهاي غیر یونی‌ یا کلوئیدي حفاظتی‌ و همراه با ترکیب‌ دو یا بیشـتر از این‌ مواد و همچنین‌ بـدون امولسـیون کننـده اي، بـه‌ وجود می‌ آیـد منحصـر بـه‌ فرد اســت‌. بـه‌ نظر می‌ رســد واکنش‌ پلیمریزاسـیون وینیل‌ اسـتات بسـتگی‌ به‌ سـرعت‌ همزن داشـته‌ باشـد.

هدف اصلی

تولید در مقیاس صنعتی پلیمرهای وینیل استات و وینیل الکل

اهداف فرعی

این‌ ترکیب‌ شـیمیایی‌ در واقع‌ همان چسـب‌ چوب پمادي اسـت‌ و به‌ عنوان اجزاي ثابت‌ چسـبهایی‌ اسـت‌ که‌ بر پایه‌ آب می‌ باشند

پیشینه مسئله و مفاهیم علمی مرتبط با مسئله

تولید این‌ محصول نیازمند فرمولاسیون و استفاده از تجهیزات خاص می‌ باشد ، روش هاي م ختلفی‌ براي تولید این‌ محصول وجود اما استفاده از فرمولاسیون خاص می‌ تواند به‌ نتیجه‌ مطلوب رسید.

آنالیز عملکرد

از نگاه صنعتی‌ پلیمر شدن تعلیقی‌ وینیل‌ استات براي تولید گرانول پلی‌ وینیل‌ استات بالاترین‌ اهمیت‌ را دارد. اغلب‌ این‌ گرانول ها به‌ پلی‌ وینیل‌ الکل‌ با تنوع درجه‌ آبکافت‌ و با وزن مولکولی‌ متفاوت تبدیل‌ می‌ گردند. در مقیاس آزمایشگاهی‌ کوپلیمر شدن وینیل‌ استات با منومرهاي دیگر شاید با توجه‌ به‌ راحتی‌ عمل‌ و راحتی‌ به‌ وجود آوردن محیط‌ تعلیقی‌ مناسب‌ مزیت‌ داشته‌ باشد

تجزیه و تحلیل علل ریشه‌ای

با توجه به اينكه اين واحد صنعتی به تولید چسب می پردازد و با تامین مواد اولیه تولید چسب مشكل دارد در نتیجه بايستی راهكاری جهت تولید اين مواد پلیمری در کارخانه بدست آورد .

حوزه تخصصی مسئله

شیمی

حوزه کاربرد مسئله

سایر

راه حل های ممکن در ارائه پاسخ

ارائه فرمولاسیون و طراحی فرایند تهیه پلیمرهای وینیل استات و وینیل الکل

راه حل هایی که دارای جذابیت نمی باشند

ویژگی ها و خروجی هایی را که فناوری مورد درخواست می بایست داشته باشد

محصول پلیمر های وینیل استات و وینیل الکل خروجی فرایند تولیدی می باشد.

از بعد اقتصادی و مالی رفع مساله، تا چه میزان هزینه ای مقرون به صرفه تلقی خواهد شد و حاضرید برای آن هزینه کنید؟

نوع همکاری مطلوب شما با ارائه دهنده راهکار

سرمایه گذاری مشترک, خرید کامل طرح/فناوری

دانلود فایل پیوست

در صورتی که راه حل دارید برای حل این چالش دیدگاه خودتون بنویسید تا با شما تماس بگیریم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

8 × = 64

نام فایل:

اندازه فایل: